Verkocht

Beschrijving

Mooi perceel bouwgrond voor open bebouwing. Lot 2 met een oppervlakte van ± 6a 25ca. Bebouwbare oppervlakte ± 235m². Verkavelingsvergunning afgeleverd dd 27 november 2008. (ref. Stedenbouw : 5.00/24033.1000025.1). Rustige ligging. Gvg, Wg, Gvkr, Gmo, Vv.

SAMENVATTING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN :
BESTEMMING :
Eéngezinswoning in open verband, met uitzondering van loten 7 en 8 welke voorzien zijn voor bouwen van koppelwoning (halfopen bebouwing). Max. 2 bouwlagen. Complementaire bedrijvigheid (kantoor- of dienstenfunctie, zoals kantoorfunctie/vrij beroep/dienstenverlening) toegelaten, de complementaire functie beslaat een geringere opp. dan de woonfunctie met een totale max. vloeropp. van 100m².

INPLANTING :
Bouwlijn ligt op 10 m uit de as van de straat. Zijdelingse bouwvrije stroken : zie inplantingsplan. Bouwdiepte max. 15 m op gelijkvloers en max. 12 m op verdieping. Bouwdiepte neemt aanvang op de bouwlijn. Een open carport van 30m² en kroonlijsthoogte van 3 m kan (dak en palen, geen wanden) in de zijdelingse bouwvrije stroken, de voorgevel van carport vangt aan op min. 2 m achter de voorgevel hoofdgebouw en de achtergevel reikt niet verder dan uiterste achtergevellijn van hoofdgebouw.

GABARIT :
Kroonlijsthoogte tussen 2,50 m en 6 m. Helling der dakvlakken tussen 0° en 45°, bij gebogen dakvorm dient de koorde van de boog aan deze helling te voldoen. Voor de koppelwoningen is éénzelfde gabarit en architecturale vormgeving vereist, de eerste afgeleverde vergunning is bepalend.

MATERIALEN :
Gebouwen op te trekken in degelijke gevelmaterialen, esthetisch en duurzaam verantwoord, harmonisch passend in de omgeving en binnen de verkaveling een samenhangend geheel vormen. Geprofileerde metalen bekleding, zichtbare asfaltproducten en geglazuurde gevelstenen worden niet toegelaten.

BIJGEBOUWEN :
Een niet vergunningsplichtig bijgebouw (in niet herbruikt hout) is toegelaten mits gebruikt als berging, met een max. opp. van 10 m² en max. nokhoogte van 3 m, ingeplant op min. 1 m van de perceelsgrenzen en opgericht op 20 m van de bouwlijn van het hoofdgebouw. Een bijgebouw dienstig als garage en/of berging met een max. opp. van 30m², kroonlijst max. 3,50 m (gemeten tussen bestaand grondpeil en bovenzijde kroonlijst). Op te richten op 20 m van de bouwlijn van hoofdgebouw en op min. 2 m van de perceelsgrens. Mag ook opgericht worden in perceelsgrens indien de aanpalende eigenaar zich schriftelijk akkoord verklaart. Indien er niet tegenaan gebouwd wordt dient de gevel in de perceelsgrens afgewerkt te worden zoals de andere gevels. Het bijgebouw op te richten in dezelfde gevelmaterialen als hoofdgebouw of in niet herbruikt hout. De eerste afgeleverde stedenb. vergunning voor dit gebouw is bepalend voor de hoogte van het bijgebouw dat hier later tegenaan wordt gebouwd.

NIET-BEBOUWD GEDEELTE :
Geen reliëfwijzigingen toegestaan over ganse opp. van terrein. Wel wordt grondpeil tussen rooilijn en bouwlijn genormaliseerd op voorliggend straatpeil, overgangshellingen met hellingsgraad van 30°. Bij een evt. bouwaanvraag dient er een verhardings- en beplantingsplan (toegang weg) te worden voorgelegd. Tussen rooilijn en bouwlijn kan ook max. de helft van deze opp. worden verhard, deze verharding op min. 1 m van de perceelsgrenzen, in waterdoorlatende materialen, is dienstig als autostaanplaats en/of toegang tot het gebouw. Geen garages toegelaten onder het peil van de weg. Een niet vergunningsplichtig ingegraven of op de grond geplaatst openluchtzwembad of jacuzzi met een max. opp. van 30 m², deze constructies mogen, met inbegrip van een evt. afdekking, niet hoger zijn dan 1,5 m - gemeten vanaf het maaiveld. Een zwembad kan aangelegd worden in de tuinzone van max. 40 m² en op min. 2 m van de perceelsgrenzen. Fotovoltaïsche zonnepanelen zijn toegelaten tot 40 m².

METINGSKOSTEN :
Een opmetingsplan wordt nog opgemaakt door Landmetersbureel Dekrem. Metingskosten : 750 € (excl. 21 % BTW) ten laste van koper, evenals aandeel in de kosten verkavelingsakte.