Verkocht

Beschrijving

Mooi perceel bouwgrond voor halfopen bebouwing. Zeer Rustige ligging. Lot 1 met een opp. van ± 5a 50ca. Perceelbreedte : ± 12,87m. Bebouwbare opp. : ± 9m x 15m diep. Oriëntatie : tuin op Noorden. Goedgekeurde verkavelingsvergunning dd 22-11-2012 (ref. A201229). Wijziging waarbij perceeltje grond wat werd afgehouden waarbij alle stedenbouwkundige voorschriften van de verkaveling behouden blijven werd ook reeds goedgekeurd.

SAMENVATTING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN
Bestemming :
Residentiële eengezinswoning in halfopen verband op de loten 1 tot en met 6.
Residentiële eengezinswoning in open verband op lot 7.
Max twee bouwlagen. Complementaire bedrijvigheid is toegelaten, mits de woonfunctie behouden blijft als hoofdfunctie.
Inplanting :
Bouwlijn ligt op 13m uit de as van de straat voor loten 1 en 2 en op 12m uit de as van straat voor de loten 3, 4, 5, 6 en 7.
Zijdelingse bouwvrije stroken : zie inplantingsplan.
Bouwdiepte bedraagt 15m op het gelijkvloers en 12m op de verdieping.
Bouwdiepte neemt een aanvang op de bouwlijn.
Een open carport van 21m² en een max hoogte van 3m kan (dak en palen, geen wanden) in de zijdelingse bouwvrije strook, de voorgevel van de carport mag slechts aanvangen op min 2m achter de voorgevel van het hoofdgebouw en de achtergevel mag niet verder reiken dan de uiterste achtergevellijn van het hoofdgebouw (mits schriftelijk akkoord van de aanpalende eigenaar).
Gabarit :
Kroonlijsthoogte bedraagt max 6,30m.
Helling der dakvlakken ligt tussen 0° en 45°, bij een gebogen dakvorm dient de koorde van de boog aan deze helling te voldoen.
De vloerpas max 0,20m boven de as van de straat.
Materialen :
De gebouwen moeten opgetrokken worden in degelijke gevelmaterialen die ethisch en duurzaam verantwoord zijn, ze moeten harmonisch passen in de omgeving en binnen de eigen verkaveling een samenhangend geheel vormen.
Geprofileerde metalen bekleding, zichtbare asfaltproducten en geglazuurde gevelstenen worden niet toegelaten.
Fotovoltaïsche zonnepanelen, warmtepanelen zijn toegelaten.

BIJGEBOUWEN
Bestemming :
Eén niet vergunningsplichtig bijgebouw, in niet herbruikt hout, is toegelaten mits het gebruikt wordt als berging, met een max opp van 20m² en een max nokhoogte van 3m, ingeplant op min 1m van de perceelsgrenzen en opgericht op 20m van de bouwlijn van het hoofdgebouw.
Niet bebouwd gedeelte :
Er worden geen reliëfwijzigingen toegestaan over de ganse oppervlakte van het terrein. Wel wordt het grondpeil tussen de rooilijn en de bouwlijn genormaliseerd op het voorliggende straatpeil, de overgangshellingen naar het oorspronkelijke peil gebeurt met een hellingsgraad van 30°. Voor de rest van het perceel dient het oorspronkelijk reliëf volledig gerespecteerd te blijven. Het ontwerp van de woning dient aangepast aan het reliëf van het terrein.
Bestaande baan- en afwateringsgrachten dienen behouden te blijven.
De beplantingen worden uitgevoerd in pollenvriendelijke boomsoorten of heesters het eerste volgende plantseizoen volgend op het beëindigen van de ruwbouwwerken.
Bij een eventuele bouwaanvraag dient er een verhardings- en beplantingsplan (toegang weg) te worden voorgelegd.
Tussen de rooilijn en de bouwlijn kan ook maximaal de helft van deze oppervlakte verhard worden. Deze verharding aangelegd op min 1m van de perceelsgrenzen, in waterdoorlatende materialen, is dienstig als autostaanplaats en/of toegang tot het gebouw.
Achter de woning is een terras toegestaan tot max 30m².
De afsluiting van het terrein bestaat uit een levendige haag van max 2m hoogte of uit een paal met draadafsluiting met een horizontale dwarsplaat van 0,40m hoogte.
Tussen de rooilijn en de voorgevelbouwlijn bestaat de afsluiting uit een haag of een paal met draadafsluiting van max 1m.
Langs het openbaar domein is een hoogte van max 1m toegelaten, behoudens voor hoekpercelen, waar de hoogte beperkt wordt tot 0,80m. Deze afsluiting bestaat uit gevelmaterialen, draadafsluiting, een smeedijzeren hekken of een levende haag.
Aanplantingen, bomen en struiken mogen niet over het openbaar domein groeien, noch de verkeersveiligheid belemmeren.
Er worden geen garages toegelaten onder het peil van de weg.
Een niet vergunningsplichtig ingegraven of op de grond geplaatst openluchtzwembad of jacuzzi met een max opp van 30m², deze constructies mogen - met inbegrip van een eventuele afdekking - niet hoger zijn dan 1,5m, gemeten vanaf het maaiveld en ze worden ingeplant op min 2m van de perceelsgrenzen.
Voorschriften duurzaam bouwen en kwaliteitsaspecten :
Alle verhardingen dienen te gebeuren met waterdoorlatende materialen of materialen toegepast met een brede voeg.
Waterdichte vlakken zijn enkel voor verhardingen van de terrassen toegelaten (max 30m²) mits ze afwateren naar de tuin en onmiddellijke bezinking mogelijk is.
Bouw- en sloopafval dienen selectief en milieuverantwoord volgend de code van goede praktijk afgeveoerd te worden.

STEDENBOUWKUNDIG :
Stedenbouwkundige bestemming : woongebied
Dagvaarding en herstelvordering : nee
Voorkooprecht : nee
Verkavelingsvergunning : ja

OPMETING :
De kosten voor de opmeting zijn ten laste van de koper, welke eveneens zijn aandeel in de kosten voor opmaak van de verkavelingsakte zal dragen.