Verkocht

Beschrijving

Mooi perceel bouwgrond voor open bebouwing. Gelegen in een doodlopende straat. Goede verbindingen met openbaar en privaat vervoer.
Opp. : ± 9a 35ca. Oriëntatie op Westen.
Verkavelingsvergunning voor één lot bouwgrond afgeleverd door gemeente Haacht dd 26-03-2015.

SAMENVATTING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN :
HOOFDGEBOUW
Bestemming :
Een residentiële ééngezinswoing in open verband, maximum twee bouwlagen.
Complementaire bedrijvigheid is toegelaten, mits de woonfunctie behouden blijft als hoofdfunctie.

Inplanting :
Bouwlijn ligt op 12m uit de as van de Pleinkensstraat.
Zijdelingse bouwvrije stroken : zie inplantingsplan. (minimum 3m van de zijdelingse perceelsgrenzen)
Bouwdiepte max. 15m op gelijkvloers en 12m op verdieping.
Bouwdiepte neemt een aanvang op de bouwlijn.
Een open carport van 21m² en een max. hoogte van 3m kan (dak en palen, geen wanden) in de zijdelingse bouwvrije strook, de voorgevel van de carport mag slechts aanvangen op min. 2m achter de voorgevel van het hoofdgebouw en de achtergevel mag niet verder reiken dan de uiterste achtergevellijn van het hoofdgebouw (mits schriftelijk akkoord van de aanpalende eigenaar).

Gabarit :
De kroonlijsthoogte max. 6,30m.
Helling der dakvlakken ligt tussen 0° en 45°, bij een gebogen dakvorm dient de koorde van de boog aan deze helling te voldoen.
De vloerpas max. 0,20m boven de as van de straat.

Materialen :
De gebouwen moeten opgetrokken worden in degelijke gevelmaterialen die ethisch en duurzaam verantwoord zijn, ze moeten harmonisch passen in de omgeving en binnen de eigen verkaveling een samenhangend geheel vormen.
Geprofileerde metalen bekleding, zichtbare asfaltproducten en geglazuurde gevelstenen worden niet toegelaten.
Fotovoltaïsche zonnepanelen, warmtepanelen zijn toegelaten.

BIJGEBOUWEN
Bestemming :
Eén niet vergunningsplichtig bijgebouw, in niet herbruikt hout, is toegelaten mits het gebruikt wordt als berging, met een maximum opp. van 10m² en een max. nokhoogte van 3m, ingeplant op min. 1m van de perceelsgrenzen en opgericht op 20m van de bouwlijn van het hoofdgebouw.
Een bijgebouw dienstig als garage en/of berging met een max. opp. van 30m², kroonlijst max. 3,50m gemeten tussen het bestaand grondpeil en de bovenzijde van de kroonlijst. Het bijgebouw wordt opgericht op min. 21m en max. 25m achter de bouwlijn van het hoofdgebouw en op min. 2m van de perceelsgrens. Indien er niet tegenaan gebouwd wordt dient de gevel in de perceelsgrens afgewerkt te worden zoals de andere gevels. Het bijgebouw wordt opgericht in dezelfde materialen als deze van het hoofdgebouw of in niet-herbruikt hout. De eerste afgeleverde stedenbouwkundige vergunning voor dit gebouw is bepalend voor de hoogte van het bijgebouw dat hier later wordt tegenaan gebouwd.

Niet-bebouwd gedeelte :
Er worden geen reliëfwijzigingen toegestaan over de ganse opp. van het terrein. Wel wordt het grondpeil tusen de rooilijn en de bouwlijn genormaliseerd op het voorliggend straatpeil, de overgangshellingen naar het oorspronkelijk peil gebeuren met een hellingsgraad van 30°. Voor de rest van het perceel dient het oorspronkelijk reliëf volledig gerespecteerd te blijven. Het ontwerp van de woning dient aangepast aan het reliëf van het terrein.
Bestaande baan- en afwateringsgrachten dienen behouden te blijven.
De beplantingen worden uitgevoerd in pollenvriendelijke boomsoorten of heesters het eerste volgende plantseizoen volgend op het beëindigen van de ruwbouwwerken.
Bij een eventuele bouwaanvraag dient er een verhardings- en beplantingsplan (toegang weg) te worden voorgelegd.

Tussen de rooilijn en de bouwlijn kan ook max. de helft van deze opp. verhard worden.
Deze verharding aangelegd op min. 1m van de perceelsgrenzen, in waterdoorlatende materialen, is dienstig als autostaanplaats en/of toegang tot het geouw.
De afsluiting van het terrein bestaat uit een levende haag van max. 2m hoogte of uit een paal met draadafsluiting met een horizontale dwarsplaat van 0,40m hoogte.
Tussen de rooilijn en de voorgevelbouwlijn bestaat de afsluiting uit een haag of een paal met draadafsluiting van max. 0,80m.

Langs het openbaar domein is een hoogte van max. 0,80m toegelaten, deze bestaat uit gevelmaterialen, draadafsluiting, een smeedijzeren hekken of een levende haag, geen enkele aanplanting, bomen of struiken mogen over het openbaar domein groeien, noch de verkeersveiligheid belemmeren.
Er worden geen garages toegelaten onder het peil van de weg.
Een niet vergunningsplichtig ingegraven of op de grond geplaatst openluchtzwembad of jacuzzi met een max. opp. van 30m², deze constructies mogen, met inbegrip van een eventuele afdekking, niet hoger zijn dan 1,5m gemeten vanaf het maaiveld.

Een zwembad kan aangelegd worden in de tuinzone van max. 40m² en op min. 2m van de perceelsgrenzen.
Voorschriften duurzaam bouwen en kwaliteitsaspecten :
Alle verhardingen dienen te gebeuren met waterdoorlatende materialen of materialen toegepast met een brede voeg. Waterdichte vlakken zijn enkel voor verhardingen van de terrassen toegelaten (max. 40m²) mits ze afwateren naar de tuin en onmiddellijke bezinking mogelijk is.
Bouw- en sloopafval dienen selectief en milieuverantwoord volgens de code van goede praktijk afgevoerd te worden.

METING
Een opmetingsplan zal nog worden opgemaakt door Landmetersbureel Dekrem.
Metingskosten bedragen 775 € (excl. 21 % BTW) en zijn ten laste van de koper, welke ook de kosten voor het opmaken van de verkavelingsakte zal dragen.

In de bodem bevindt er zich nog een stookolietank welke door de koper zal dienen verwijderd te worden.