Verkocht

Beschrijving

Mooi perceel bouwgrond voor open bebouwing. Rustige en residentiële ligging. Lot 2 uit goedgekeurde verkaveling van 4 kavels. Oppervlakte : ± 8a 11ca. Perceelsbreedte straat : ± 28,66m, smaller toelopend naar achter. Er bevindt zich een ondergrondse aardgasleiding langs perceelsgrens met lot 3. Oriëntatie tuin : Zuiden. Verkavelingsvergunning dd 17-07-2013 (ref. V.007/13).
Juiste locatie: <a href="https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zWjuDRnPELt0.k_JdSlh3qjKk&usp=sharing" target="_blank">KLIK HIER</a> .

SAMENVATTING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Hoofdbestemming hoofgebouw.
Lot 1 tot en met 4 : een ééngezinswoning.
Nevenbestemming hoofdgebouw.
Enkel functies, complementair aan het wonen, zoals kantoorfunctie, vrij beroep, dienstverlening en ambacht zijn toegelaten, mits aan alle van de volgende vereisten voldaan is :
1) de woonfunctie blijft behouden als hoofdfunctie.
2) de complementaire functie beslaat een geringere oppervlakte dan de woonfunctie met een totale maximale vloeroppervlakte van 100m².
Bestemming niet-bebouwd gedeelte.
Private tuin.
Inplanting hoofdgebouw.
De bouwlijn ligt zoals voorgesteld op ontwerpplan.
Alle gebouwde delen van het hoofdgebouw bevinden zich op minimaal 3m van de zijdelingse perceelsgrenzen of zoals voorgesteld op ontwerpplan.
De bouwdiepte bedraagt zoals voorgesteld op ontwerpplan.
Voor loten 2, 3 en 4 dient er rekening gehouden te worden met de voorschriften opgelegd door de gasmaatschappij.
Bouwvolume hoofdgebouw.
Gabarit : helling der dakvlakken ligt tussen de 0° en 45°. De kroonlijsthoogte ter hoogte van de bouwlijn en gemeten tussen het normale grondpeil en de bovenzijde van de kroonlijst ligt tussen 2,50m en 6m.
Vloerpeil : max 0,3m boven straatniveau.
Verschijningsvorm hoofdgebouw.
Gevelmaterialen : vrij te kiezen. De materialen dienen echter esthetisch en duurzaam verantwoord te zijn.
Dakvorm : vrij te kiezen.

VOORSCHRIFTEN BIJGEBOUW(EN)
Zie verkavelingsvergunning (pagina 4).
Een maximum opp. van 40m² aan bijgebouwen per woning.
Een kroonlijsthoogte van max. 3m. Niet toegelaten in de voortuin.
In de zijtuin afstand min. 3m van de perceelsgrens, in de achtertuin min. 1m van de perceelsgrens.
Gekoppelde constructies op de perceelsgrens zijn toegelaten, mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de betreffende aanpalende buur, waarbij deze er zich toe verbindt de scheidingsmuur af te werken en te onderhouden als een buitengevel en/of er een bijgebouw aan te bouwen, met inachtneming van de voorgeschreven veiligheidsafstanden tot de ondergrondse gasleiding.
Voor de loten 2, 3 en 4 moet er rekening worden gehouden met de voorschriften, opgelegd door de gasmaatschappij.

VOORSCHRIFTEN DUURZAAM BOUWEN EN KWALITEITSASPECTEN
Alle verhardingen dienen te gebeuren met waterdoorlatende materialen of toegepast met een brede voeg. Waterdichte verhardingen zijn beperkt toegelaten (terrassen max. 50m², oprit en pad rondom hoofdvolume). Onmiddellijke bezinking dient mogelijk te zijn.

RELIEFWIJZIGINGEN
Opmerkelijke reliëfwijzigingen worden niet toegestaan.

VERHARDINGEN
Verhardingen moeten beperkt blijven tot de bouwzone voor bij- en hoofdgebouwen. Ook een eventueel terras dient nabij het hoofdgebouw te worden aangelegd. Noodzakelijke voorzieningen voor tuinpaden en oprit mogen voorzien worden, omrand door groenaanleg. Buiten de bouwzones dient de tuin aangelegd te worden met groenaanplantingen.

Voor de loten 2, 3 en 4 moet er rekening worden gehouden met de voorschriften opgelegd door de gasmaatschappij.

AFSLUITINGEN
Langs de zijdelingse perceelsgrenzen en de achterste perceelsgrens kan een afsluiting opgericht worden met een maximale hoogte van 2 meter, bestaande uit een levende haag of paal en draadafsluiting met eventueel een horizontale dwarsplaat van 0,40m hoogte.
Tussen de rooilijn en voorgevelbouwlijn bestaat de afsluiting uit een haag of paal en draadafsluiting van maximum 0,80m hoogte.
Langs het openbaar domein is een hoogte van maximum 0,80m toegelaten, deze bestaat uit gevelmaterialen, draadafsluiting, smeedijzeren hekken of een levende haag.
Voor de loten 2, 3 en 4 moet er rekening worden gehouden met de voorschriften opgelegd door de gasmaatschappij.

OPMETING
Een opmetingsplan zal nog worden opgemaakt door Landmetersbureel Dekrem.
De kosten van de opmeting bedragen 775 € (+ 21 % BTW) en zijn ten laste van de koper, welke ook zijn aandeel in de kosten voor opmaken van de verkavelingsakte zal dragen.