Verkocht

Beschrijving

Mooi perceel bouwgrond voor halfopen bebouwing. Lot 4 uit een goedgekeurde verkaveling van 4 loten. Oppervlakte : ± 10a 80ca. Perceelbreedte straatzijde : ± 30m (smaller achteraan). Oriëntatie tuin Noord-Oosten. Verkavelingsvergunning afgeleverd dd 23 mei 2011.

SAMENVATTING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN :
Eengezinswoning in halfopen bebouwing.
Enkel functies complementair aan het wonen, zoals kantoorfunctie, vrij beroep, dienstverlening en ambacht zijn toegelaten mits de woonfunctie behouden blijft als woonfunctie en mits de complementaire functie een geringere opp. beslaat dan de woonfunctie met een totale max. vloeropp. van 100m².

INPLANTING :
De bouwlijn ligt zoals voorgesteld op het ontwerpplan. Alle gebouwde delen van het hoofdgebouw bevinden zich op min. 3m van de zijdelingse perceelsgrens en zoals voorgesteld op ontwerpplan. Bouwdiepte bedraagt 15m op straatniveau en max. 12m op verdieping.

BOUWVOLUME :
Gabarit : Helling der dakvlakken tussen 25° en 45°. Kroonlijsthoogte ligt tussen 5,50 en 6m. De eerste stedenbouwkundige aanvraag die volledig en ontvankelijk wordt verklaard en die conform de verkavelingsvergunning is ingediend is bepalend voor de volgende. De noklijn loopt evenwijdig met de voorgevellijn. Vloerpeil : 0,3m boven straatniveau.

VERSCHIJNINGSVORM :
Gevelmaterialen : Vrij te kiezen. Materialen dienen esthetisch en duurzaam verantwoord te zijn.
Dakvorm : zadeldak.

BIJGEBOUWEN :
Alleen in tuinzone. Min. 2m van de perceelsgrenzen verwijderd. Mag worden opgericht op de scheiding indien de aanpalende eigenaar zich bereid verklaart om de ontstane wachtgevel af te werken. Max. beb. opp. : 30m². Voorgevel op min. 20m en max. 28m achter de voorgevelbouwlijn van hoofdgebouw. Kroonlijsthoogte max. 3m. Helling dakvlak : max. 45°.

DUURZAAM BOUWEN :
Alle verhardingen dienen te gebeuren met waterdoorlatende materialen of toegepast met brede voeg. Waterdichte verhardingen beperkt toegelaten (terrassen max. 50m², oprit en pad rondom hoofdvolume). Onmiddellijke bezinking dient mogelijk te zijn. Verhardingen dienen beperkt te blijven tot de bouwzone voor bij- en hoofdgebouwen. Ook een evt. terras dient nabij het hoofdgebouw te worden aangelegd.
Opmerkelijke reliëfwijzigingen worden niet toegestaan.

INRICHTINGSELEMENTEN :
Binnen de zone van de achtertuin mag een beperkte tuinberging (10m²) opgericht worden op voorwaarde dat ze opgenomen wordt binnen de groenstructuren van de tuin. Voor de materialen zijn toegelaten deze van het hoofdgebouw, hout of metaal. Totale hoogte mag niet meer dan 3m bedragen.

ATTENTIE : Voor de aanleg van de DWA-dienstriool dient er bij de verkoop op elk lot een erfdienstbaarheid gevestigd te worden ten voordele van de gemeente of zijn rechtsopvolgers of gemachtigden.

OPMETING : Een definitief opmetingsplan zal nog worden opgemaakt door Landmetersbureel Dekrem. Metingskoste bedragen 750 € (excl. 21% BTW) en zijn ten laste van de koper, welke eveneens zijn aandeel in de kosten van de verkavelingsakte zal dragen.

LOT 4 : Aquafin heeft een grondinname gedaan op het perceel tegen de Heverveldweg. Hier werd een erfdienstbaarheid gevestigd voor ondergrondse riolering. De koper dient zich te informeren voor wat betreft mogelijke aanplanting van bomen/struiken in dit stukje van de tuin.